hdio sol

18:00   OTVARANJE KONGRESA - Congress opening ceremony

     
08:30-08:45   S. Pleština, D. Takač, V. Pavlica, M. Skelin: Pozdravi organizatora / Organizer's wellcome
     
08:45-10:30   PLENARNA PREDAVANJA / PLENARY LECTURES
     
08:45-09:05   K. Meier: ECCO i strategija borbe protiv raka / ECCO struggle against cancer
     
09:05-09:25   M. Skelin: Upotreba aspirina i rizik od karcinoma / Aspirin use - cancer risk
     
09:25-09:45   Lj. Vukota: Suradnja udruga bolesnika i onkoloških ljekarnika: nemoguća misija ili najbolji način uključivanja ljekarnika u svakodnevnu praksu? /
    Patient association and oncology pharmacists, colaboration- mission impossible or the best option
     
09:45:10:05   V. Pavlica: Edukacija na području onkološkog ljekarništva: stanje u svijetu, EU i Hrvatskoj; doprinos racionalnoj onkološkoj farmakoterapiji i utjecaj na ishode
    liječenja onkoloških bolesnika / Education in oncology pharmacy: current status, EU and Croatia; contribution to a rational oncology therapy  and
    impact on outcomes
     
10:05-10:30   RASPRAVA/ DISCUSSION
     
10:30-10:45   PAUZA / COFEE BREAK
     
10:45-12:15   SEKCIJA / SESSION
    Sigurno rukovanje antineoplastičnim lijekovima: implementacija novih informatičkih tehnologija
    Safe handling of antineoplastic drugs- new IT technologies
    Moderatori sekcije / Session moderators: M. Ptičar, Ž. Vojnović
 
10:45-11:15   M. Canjuga, Ž. Vojnović: Obilježavanje 120 godina Bolničke ljekarne Varaždin i 10 godina priprave antineoplastičnih lijekova u bolničkoj ljekarni /
    Marking of the 120th anniversary of the Varaždin hospital pharmacy, 10 years since the beginning of use of antineoplastic drugs
     
11:15-11:30   A. Šimić: Iskustva i ekonomska isplativost implementacije informacijskih tehnologija u središnjoj pripravi antineoplastičnih lijekova /
    Experience and economic viability of IT technology in central antineoplastic drugs preparation
     
11:30.11:45   L. Gajski: Mikrobiološka validacija izolatora u sustavu priprave AL / Microbiological validation of  isolators in system of preparation
     
11:45-12:00   D. Milković: Integrirani sustav praćenja onkološke terapije od nabave do fakturiranja kroz implementaciju novih tehnologija /
     An integrated monitoring system of oncology therapy from procurement to invoicing  using new technologies
     
12:00-12:15   RASPRAVA/ DISCUSSION
     
12:15-12:45   SEKCIJA / SESSION: Farmakovigilancije/ Pharmacovigilance
    Moderatori sekcije / Session moderators: M. Skelin, A. Šimić
 
12:15-12:30   D. Krnić: Nove tehnologije i prijavljivanje nuspojava/ New technologies: reporting side effects
     
12:30-12:45   RASPRAVA/ DISCUSSION
     
12:45-13:50   SEKCIJA / SESSION: Imunoterapija / Immunotherapy
    Moderatori sekcije / Session moderators: M. Skelin, R. Šeparović
 
12:45-13:05   R. Šeparović: Imunoterapija u liječenju solidnih tumora / Immunotherapy in solid tumour treatment
     
13:05-13:25   A. Tečić Vuger: Budućnost imunoterapije i biomarkeri / The future of imunotherapy and biomarkers
     
13:25-13:50   Panel diskusija / Panel discussion: M. Skelin, R. Šeparović, M. Kranjec Šakić, E. Javor, D. Takač, A. Soldo, M. Šepetavc, T. Kukor
    Koliko su ljekarnici upoznati s nuspojavama imunoterapije / Pharmacists' familiarity with immunotherapy side effects
     
14:00-15:00   RUČAK / LUNCH
     
15:00-16:30   RADIONICA / WORKSHOP 1: Febrilna neutropenija/ Febrile neutropenia
    Moderator / moderator: I. Matković
 
    I.Matković, D. Šincek, R.Šeparović, L.Gajski:
    Uloga onkološkog ljekarnika u multiprofesionalnom timu;  prikaz slučaja iz prakse
    The role of oncology pharmacists in a multiprofessional team; case study
     
16:30-17:00   Panel diskusija / Panel discussion: A. Šimić, M. Skelin, E. Javor, M. Kranjec Šakić, M. Šepetavc, D. Arbanas, L. Gajski, R. Šeparović,
    S. Pleština, D.Takač
    Uloga onkološkog ljekarnika u racionalnoj potrošnji antineoplastičnih lijekova i medicinskog potrošnog materijala: iz svakodnevne prakse
    The role of oncology pharmacists in rational consumption of antineoplastic drugs and medical material supplies- from daily practice
     
17:00-17:15   PAUZA / COFEE BREAK
     
17:00-19:00   SEKCIJA / SESSION: Suportivna terapija/Supportive therapy
    Moderatori sekcije / Session moderators: D. Arbanas, M. Koroman
 
17:00-17:15   V. Pavlica: Suportivna terapija onkoloških bolesnika: jesmo li smo dovoljno učinili? / Supportive therapy of oncology patients: have we done enough?
     
17:15-17:30   S. Vladimir Knežević: Primjena kanabinoida u onkologiji / The use of canabinoides in oncology
     
17:30-17:45   M. Kranjec Šakić: Oralni mukozitis uzrokovan ciljanom biološkom terapijom i imunoterapijom / Oral mucositis caused by target biological 
    therapy and immunotherapy
     
17:45-18:00   M. Koroman: Enteralna prehrana i utjecaj  na ishode liječenja onkoloških bolesnika / Enteral nutrition and impact on outcomes
     
18:00-18:15   D. Arbanas: Racionalna primjena lijekova za liječenje boli  onkoloških bolesnika / Rational use of pain treatment drugs in  oncology patients
     
18:15-18:30   R. Šeparović: Kvaliteta života onkoloških bolesnika / Quality of life of oncology patients
     
18:30-18:45   RASPRAVA: pitanja i odgovori putem mobilne aplikacije
    Q&A SESSION via mobile application
     
08:30-11:00   RADIONICA / WORKSHOP 2: Sveobuhvatno gensko testiranje / Total genetic testing
    Sponzorirano od tvrtke ROCHE / Sponsored by ROCHE
    V. Pavlica, N. Dedić-Plavetić, R. Šeparović, M. Kranjec Šakić, M. Skelin, S. Tomić
    Uloga onkološkog ljekarnika i svih članova multiprofesionalnog tima. Prikaz slučajeva
    The role of oncology pharmacist and other members of the multiprofessional team. Case reports
     
11:00-11:15   PAUZA / COFEE BREAK
     
11:15-14:00   SEKCIJA / SESSION
    Suradnja bolničkih, javnih ljekarnika i liječnika obiteljske medicine na području savjetovanja i edukacije onkoloških bolesnika /
    Collaboration of hospital pharmacists, communit pharmacists and general practioner in counselling and education of oncology patients
    Moderatori sekcije / Session moderators: E. Javor, J. Vrbanec
 
11:15-11:30   M. Šepetavc: Uloga javnog ljekarnika u liječenju onkoloških bolesnika; nedoumice i nekorištenje znanstveno utemeljenih podataka /
    The role of community pharmacist in oncology patients, treatment - doubts and failure to use of evidence based data
     
11:30-11:45   E. Javor: Oralni antineoplastični lijekovi/
     
11:45-12:00   D. Šincek: Neuropatija nuspojava liječenja antineoplastičnim lijekovima / Neuropathy- antineoplastic drug side effects
     
12:00-12:15   J. Vrbanec: Viđenje suradnje liječnika obiteljske medicine i ljekarnika u skrbi za onkološkog bolesnika / The vision of collaboration between gps and
    pharmacists in oncology patient care
     
12:15-12:30   RASPRAVA/ DISCUSSION
     
12:30-14:00   RADIONICA / WORKSHOP 3:  Onkodermatologija/ Dermatooncology
    Moderator / moderator: M. Šepetavc
 
    S. Jakelić: Metode ranog otkrivanja melanoma / Early cancer detection methods in melanoma
     
    A. Zanki Zelić: Prevencija karcinoma kože u javnoj ljekarni / Skin cancer prevention in community pharmacy
     
    M. Šepetavc: Njega kože onkoloških bolesnika / Skin care in oncology patients
     
    Praksa u ljekarni: CK electronic uređaj za analizu kože / Pharmacy practice: CK electronic skin analisys device
     
14:00-15:00   RUČAK / LUNCH
     
15:00-15:50   SEKCIJA / SESSION: Digitalno onkološko ljekarništvo / Digital oncology pharmacy
    Moderatori sekcije / Session moderators: V. Pavlica, R. Likić
 
15:00-15:15   M. Kranjec Šakić: Digitalni medicinski proizvodi / Digital medical devices
     
15:15-15:30   D. Ledić Drvar: Nove tehnologije i  melanom / New technology and melanoma
     
15:30-15:45   R. Likić: Nove tehnologije u onkologiji / New technology in ocology
     
15:45-15:50   RASPRAVA/ DISCUSSION
     
15:50-16:15   SEKCIJA / SESSION: Bioslični lijekovi – iskustva iz prakse / Biosimilar Medicines / Practical Experiences
    Moderatori sekcije / Session moderators: M. Skelin, R. Šeparović
 
15:50-16:10   E. Javor: Primjena bioloških i biosličnih lijekova, racionalizacija troškova - primjer rada iz Opće bolnice Bjelovar /
    Appplication of biological and biosimilar drugs, rationalization of expenses – an example of work from General Hospital Bjelova
     
16:10-16:15:   RASPRAVA/ DISCUSSION
     
16:15-17:00   RADONICA / WORKSHOP 4: Robotika kao dio svakodnevne prakse u pripravi antineoplastičnih lijekova: za i protiv /  Robotics as a part of  antineoplastic drugs every day practice for and  against
     
    M. Sonc: Iskustva ljekarnika u svakodnevnoj praksi / Pharmacists' experience in everyday practice
     
17:00-17:15   PAUZA / COFEE BREAK
     
17:15-18:00   Sekcija studenata: prikaz radova studenata 5. godine FBF na stručnom osposobljavanju po programu za onkološku farmaciju
    Students' session: students' papers 5th year of FBF in training for oncology pharmacy
     
    Prikaz 2 seminarska rada / Presentation of 2 papers
       
8:30-10:00   RADIONICA / WORKSHOP 5:Terapija boli kod onkološkog bolesnika / Paint treatment in oncology patients  
    Moderator / moderator: D. Arbanas
 
 
    D. Arbanas, L. Bach Rojecky, T. Kukor, J. Vrbanec, D. Šincek
    Uloga multiprofesionalnog tima i prikazi slučajeva iz prakse / The  role of multiprofessional team and case reports
 
10:00-10:45   Iz rada Sekcije / Oncology Pharmacy Section report
    V. Pavlica: Izvješće o radu Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a / Section report
    M. Skelin: Izvješće s ECCO-a, Brisel / ECCO report, Bruxelles
    M. Koroman: Izvješće MASHA-projekt / MASHA-project report
 
    V.Pavlica: Izvješće s eSMART Final Conference;
    Randomised controlled trial to evaluate electronic Symptom Management
    Using the Advanced Symptom Management System (ASyMS) Remote Technology for patients with cancers, Bruxelles
 
    V. Pavlica: Iz rada Regionalne radne grupe za onkološku farmaciju
 
    Najava 1. Hrvatskog kongresa onkološke farmacije, svibanj 2020., Pula
Announcement of 1th Croatian Oncology Pharmacy Congress, May 2020, Pula

 
10:45-11:00   Zaključci sastanka / Meeting's Conclusions
         
11:00-11:15   PAUZA / BREAK