Sažetke je moguće prijaviti bez rezervacije smještaja ili registracije na kongres.

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.

 

Upute za pisanje sažetaka (za sve vrste radova):

Rok za prijavu sažetaka je 01.09.2019.

Prijava sažetaka vrši se online putem registracijskog sustava.

Slanje sažetka ne podrazumijeva ujedno i prijavu na kongres.

Prilikom prijave sažetka naznačiti prijavljujete li 1) predavanje ili 2) poster

Ukoliko prijavljujete predavanje navedite i vrijeme trajanja prezentacije/predavanja (10 ili 15 minuta)

Znanstveni odbor zadržava pravo prenamjene predavanja u poster.

- opseg sažetka: 400 do 500 riječi
- ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
- prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula
- naziv institucije, grada i države autora i koautora
- e-mail adresa autora
- sažetak treba sadržavati:
     a) uvod, cilj, metode, rezultate, zaključak
     b) za prikaz slučaja: uvod, prikaz slučaja, zaključak
- originalni sažetci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor.

 

Upute za pripremu e-postera

1) E-POSTERI spremljeni kao JPG datoteka:

- dimenzije E-POSTERA moraju biti 1920x1080 piksela (pejzažni format).
- Molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
- Veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

2) E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu i spremljen kao .ppt ili .pptx file:
- E-POSTER mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
- Molimo koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)

- E-POSTERI moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu dimenzija 50,80 x 25,35 cm.