Online predaja sažetaka i digitalnih postera je otvorena. 

Sažetke je moguće prijaviti bez rezervacije smještaja ili registracije na kongres.

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

• opseg sažetka: max 400 riječi
• ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
• prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
• navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
• navesti e-mail adresu autora
• liječnički sažetci trebaju sadržavati:
     a) cilj, metode, rezultate, zaključak
     b) za prikaz slučaja: uvod, prikaz slučaja, zaključak
• sažetci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor 

***Svi poslani sažetci prezentirat će se u obliku postera. 

****Svi posteri bit će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima.
 

 

PRIJAVA SAŽETAKA

Upute za pripremu E-postera:

• online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. 
• svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na "Abstract submission". Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb "Upload". 
• svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak. 

 

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu:

• dimenzije e-postera moraju biti 1920x1080 piksela (pejzažni format).
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint-u (Save As .jpg / .png):

• e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 
• dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
• e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike. 
Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera:

Predložak 

 

UPUTE ZA UPLOAD POSTERA