KOTIZACIJE 

Sudionici se prijavljuju na Kongres online ili mailom tehničkom organizatoru.

Specijalisti   2.000,00 HRK
Specijalizanti i studenti            700,00 HRK 
Medicinske sestre      700,00 HRK
Dnevna kotizacija      500,00 HRK
Sponzori / izlagači   1.500,00 HRK

U navedene cijene uključeno 25% PDV-a.

Kotizacija uključuje:
• nazočnost stručnom programu Kongresa i izložbi
• kongresne materijale (konačni program, kongresna torba)
• nazočnost na svečanom otvorenju Kongresa, domjenku dobrodošlice
• zajedničko završno druženje

 Jednodnevna kotizacija uključuje
• nazočnost stručnom programu Kongresa i izložbi
• kongresne materijale (Konačni program)

PLAĆANJE
Uplate kotizacija i hotelskog smještaja mogu se izvršiti na žiro račun tehničkog organizatora na osnovu predračuna ili
računa kojeg izdaje tehnički organizator PENTA d.o.o.

SLUŽBENI JEZIK
Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski (simultano prevođenje neće biti osigurano).

BODOVANJE
HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA
Skup će biti bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore o bodovanju.
aktivno sudjelovanje _____ bodova
pasivno sudjelovanje _____ bodova
HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA
Medicinske sestre bit će bodovane prema Pravilniku HKMS-a uz obavezno predočenje članske iskaznice.