Sažeci

Knjigu sažetaka preuzmite ovdje.

Predložak za izradu prezentacija preuzmite ovdje.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

 • Svi poslani sažetci bit će objavljeni u suplementu Liječničkog vjesnika. Vrijede iste upute za autore, ukoliko nije drugačije naglašeno u našim uputama. Poveznica: https://lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/upute-autorima/
 • Imena i prezimena autora i koautora, afilijacija i naslov nisu uključeni u opseg sažetka niti rada.
 • Ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima.
 • Prezime i inicijale imena autora i koautora pisati bez titula.
 • Navesti PUNI naziv institucije autora. Molim na stranicama ustanove provjeriti ISPRAVAN naziv. Naziv institucije bira se iz padajućeg izbornika. Ukoliko u popisu institucija ne postoji vaša institucija, kliknite na „Ostalo“ i upišite punim naziv institucije. 
 • Navesti grad i državu autora i koautora na hrvatskom i engleskom jeziku u pripadajućem sažetku.
 • Navesti e-mail adresu autora
 • Sažetke je potrebno poslati i na hrvatskom i na engleskom jeziku. 
 • Inozemni sudionici šalju sažetak i/ili rad samo na engleskom jeziku.
 • Uz sažetke nije potrebno prilagati popis literature. Popis literature potrebno je priložiti uz poster i/ili In extenso rad. Literaturu je potrebno pisati prema Vancouverskom načinu. Za detalje molim vidjeti upute za autore Liječničkog vjesnika. (vidi poveznicu gore).
 • Uz sažetak dozvoljeno je učitavanje jedne jednostavne tablice (u sažetku je potrebno označiti mjesto za tablicu (Tablica 1)
 • Sažetci neće biti lektorirani. Za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor.

KATEGORIJE SAŽETAKA I UPUTE

SAŽETCI PREDAVANJA

 • Sažetci predavanja ne trebaju zadovoljavati određenu formu, već pratiti formu predavanja. 
 • Sažetci predavanja neće se prihvaćati kao In extenso rad. Ista tema se može obraditi i odvojeno prijaviti kao In extenso rad prema uputama. U tom slučaju prijaviti odvojeni rad pod kategorijom In extenso rad koji zadovoljava formu prema LV uputama. Tada se sažetak predavanja može poslati posebno ili pak kopirati iz sažetka In extenso rada.
 • Sažetak predavanja nije obavezno prijaviti. Ukoliko sažetak predavanja nije prijavljen, ne može se naknadno priznati kao priopćenje na stručnom ili znanstvenom skupu.
 • 1) Sažetak plenarnog predavanja – najviše 1200 riječi
 • 2) Sažetak kratkog predavanja – najviše 300 riječi
 • 3) Sažetak predavanja – prikaza slučaja – najviše 300 riječi, forma: uvod, prikaz slučaja, zaključak; prikazi slučajeva koji su dio poster sekcije prijavljuj se zasebno.

SAŽETCI POSTERA

1) Sažetak postera – prikaz slučaja: najviše 300 riječi, forma: uvod, prikaz slučaja, zaključak, ključne riječi (najviše 3)

2) Sažetak postera – originalni rad: najviše 300 riječi, forma: uvod, metode, rezultati, zaključak, ključne riječi (najviše 3)

IN EXTENSO RADOVI

 • Moguće je prijaviti izvorni znanstveni rad, pregled literature i prikaz bolesnika s pregledom literature.
 • Uz In extenso rad molim priložiti sažetak na engleskom i hrvatskom jeziku prema uputama gore, s 3 ključne riječi. Ograničiti svaki sažetak na najviše do 300 riječi.
 • Obzirom da se sažetci i radovi objavljuju u Suplementu Liječničkom vjesniku, vrijede iste upute za autore, ukoliko nije drugačije naglašeno u našim uputama (vidi poveznicu gore).
 • 1) In extenso rad – izvorni znanstevni rad: najviše 6000 riječi i svaki sažetak najviše 300 rijeci. 
 • 2) In extenso rad – pregledni rad: najviše 10000 riječi i svaki sažetak najviše 300 riječi 
 • 3) In extenso rad – prikaz slučaja s pregledom literature: najviše 5000 riječi i svaki sažetak najviše 300 riječi. 

UPUTE ZA ONLINE SLANJE SAŽETAKA

Svako obavezno polje online prijave sažetka mora biti ispunjeno. Kako bi sažetak bio uspješno poslan, na zadnjem koraku potrebno je kliknuti na gumb “Završi”. 

Poslani sažetak može se pregledati klikom na gumb “Pregled”, a eventualne korekcije na poslanom sažetku moguće su do 15.10.2023. klikom na gumb “Uređivanje”.

Autori prilikom online slanja sažetaka imaju mogućnost izbora:

 • kategorije: liječnik ili medicinska sestra
 • vrste sažetka: poster ili pozvani predavač ili In extenso rad
 • kategorije sažetka:
  • za sudionike (poster): Sažetak postera – prikaz slučaja ili Sažetak postera – originalni rad ili In extenso rad
  • za pozvane predavače: sažetak plenarnog predavanja, sažetak kratkog predavanja, Sažetak predavanja – prikaza slučaja, In extenso rad

UPUTE ZA PRIPREMU E-POSTERA

 • Postere treba pripremiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 • Online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
 • Svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na “Abstract submission”. Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb “Upload”.
 • Svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak.

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu:

 • dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
 • molimo da ne koristite fontove veličine manje od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint-u (Save As .jpg / .png):

 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN dijapozitiv na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
 • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.

Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera ovdje

Predložak prezentacije možete preuzeti ⬇︎ ovdje.

hrHrvatski